Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

PROGRAMARE on-line

Linkuri utile


Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Noutăți

ANUNŢ Concurs pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului

În scopul executării Hotărîrii Guvernului nr. 276 din 2 mai 2012, Comisia pentru selectarea candidaţilor la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului anunţă organizarea concursului.

I. CADRUL NORMATIV

Desfăşurarea Concursului precum şi activitatea Comisiei este reglementată şi ghidată de prevederile:

 • Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în particular de prevederile Articolelor 21 şi 22;
 • Recomandării 1649 (2004) Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la candidaţi la postul de judecătorilor la Curtea Europeană a drepturilor omului;
 • Rezoluţiei 1646 (2009) Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu privire la nominalizarea candidaţilor şi alegerea judecătorilor la Curtea Europeană a drepturilor omului;
 • Liniilor directorii ale Comitetului de Miniştri cu privire la selectarea candidaţilor pentru postul de judecător la Curtea Europeană a drepturilor omului (CM (2012)40 final) şi a Memorandumului Explicativ;
 • Avizelor consultative ale Curţii Europene a Drepturilor Omului cu privire la anumite întrebări vizavi de listele candidaţilor prezentate pentru alegerea la postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, din 12 februarie 2008 şi din 22 ianuarie 2010;
 • Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea postului de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 276 din 2 mai 2012 (în continuare „Regulament”).

II. CONDIŢII ŞI CERINŢE DE FOND FAŢĂ DE CANDIDAŢI
(p. 6 din Regulament)

Pentru postul de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului pot candida persoanele care corespund următoarelor cerinţe:

 • se bucură de reputaţie morală şi întrunesc condiţiile profesionale cerute pentru exercitarea unor înalte funcţii judiciare sau care sînt jurişti ce au o competenţă recunoscută;
 • posedă cunoştinţe în domeniul sistemului juridic naţional, în domeniul dreptului internaţional public şi au o experienţă juridică ca practician în domeniul drepturilor omului;
 • cunosc la nivel avansat una din limbile oficiale ale Consiliului Europei – engleza sau franceza şi, de asemenea, posedă cel puţin o cunoaştere pasivă a celeilalte limbi, astfel încît să poată contribui eficient la activitatea Curţii;
 • semnează, în faţa Comisiei, declaraţia pe propria răspundere că nu vor exercita pe durata mandatului, în cazul în care sînt aleşi, o activitate incompatibilă cu independenţa şi imparţialitatea sau disponibilitatea impusă de o activitate cu caracter permanent.

Notă: La concurs pot participa persoanele care întrunesc cerinţele enumerate supra, precum şi condiţiile stabilite de Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, rezoluţiile şi recomandările corespunzătoare ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (a se vedea mai sus).

III. CONDIŢII DE FORMĂ
(p. 7 din Regulament)

Persoanele care doresc să participe la concurs depun un dosar care va conţine următoarele acte:

 • cererea de înscriere la selecţie (completată într-o formă liberă);
 • CV-ul (în limba română, franceză/engleză), potrivit modelului adoptat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei în Rezoluţia 1646 (2009) disponibil pe pagina web al instituţiei (a se vedea mai sus)
 • copia de pe actul de identitate;
 • copia de pe diploma de studii superioare complete în drept sau echivalentul acesteia;
 • copia de pe carnetul de muncă;
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical de sănătate, inclusiv narcologic şi psihiatric.

III. ASPECTE ORGANIZATORICE:
Dosarul se depune la sediul Ministerului Justiţiei (mun. Chişinău, str. 31 august 1989 nr. 82), pînă la data de 15 iunie 2012, ora 1700.

ATENŢIE!

Dosarul incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu se examinează.
(p. 8 din Regulament).

Prima etapă a Concursului (preselecţia) se va desfăşura după cel puţin 30 zile de la publicarea anunţului (p. 9 lit. a) din Regulament). În termen de cel mult 10 zile de la expirarea termenului de înscriere, pe pagina web a Ministerului Justiţiei va fi afişată lista finala a candidaţilor preselectaţi pentru a participa la următoarea etapă a concursului (p. 10 din Regulament). Următoarea etapă a concursului (proba scrisă şi interviu) se va stabili ulterior de Comisie, despre data şi locul organizării acesteia candidaţii preselectaţi vor fi anunţaţi prin intermediul paginii web www.justice.gov.md cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurare (p. 11 din Regulament). Anunţul despre următoarea etapă a concursului va include explicarea modalităţii de desfăşurare a probei scrise, domeniile vizate de testarea scrisă, inclusiv şi pentru intervievarea candidaţilor preselectaţi.

Cu privire la componenţa nominală a Comisiei pentru selectare şi competenţele acesteia, precum şi modalitatea de activitate, a se vedea Regulamentul adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr. 276 din 2 mai 2012 (citat mai sus).