Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

PROGRAMARE on-line

Linkuri utile


Privatization

Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Аcte de stare civilă

Actualizat la 08.11.2018

Duplicatele certificatelor de stare civilă (Informaţii generale)

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceiaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă, precum şi certificatele de stare civilă se eliberează pentru utilizare permanentă şi nu sînt pasibile de o oarecare reţinere (retragere), decît în cazurile expres stabilite de legislaţie.

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează în temeiul actului de stare civilă şi conţin în mod obligatoriu inscripţia “DUPLICAT”.

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:

 • la deteriorarea certificatului;
 • la pierderea certificatului;
 • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

Categoriile de solicitanţi

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează la solicitare:

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

Acte necesare eliberării DUPLICATELOR certificatelor de stare civilă

Pentru solicitarea DUPLICATULUI certificatului de stare civila, solicitantul, urmează să prezinte PERSONAL la Consulatul General
in zilele de primire: LUNI, MARŢI, JOI, VINERI,
intre orele: 09.00 – 12.00
FARA PROGRAMARE prealabila următoarele acte:

 • cererea de modelul respectiv (naştere , căsătorie , divorţ , deces , schimbarea numelui şi/sau prenumelui;) cu indicarea obligatorie a codului personal (IDNP);
 • actul de identitate al titularului duplicatui (origina +2 fotocopii) .
 • Certificat de la locul de trai privind înregistrarea la domiciliu in RFG (MELDEBESCHEINIGUNG) fara traducere, eliberat cu cel mult 6 luni de la data depunerii actelor, însoţit de o fotocopie;
 • certificatul de stare civilă: naştere, căsătorie, divorţ, sau deces, după caz. (2 fotocopii)
 • dovada împuternicirii reprezentării
  (certificatul de naştere, în caz cînd se solicită eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
 • certificatele de stare civilă, care fac dovada gradului de rudenie;
 • copia de pe actul de stare civilă eliberată de oficiul stare civilă respectiv, în cazul solicitării eliberării certificatului de stare civilă, actul căruia a fost înregistrat pe teritoriul autoproclamatei republicii transnistrene după anul 1992, dacă la întocmirea acestuia au fost respectate prevederile legislaţiei Republicii;
 • copia dosarului
  de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de reconstituire, de rectificare, de completare, de anulare şi de întocmire ulterioară a actului de stare civilă însoţit de copia actului de stare civilă respectiv, întocmit-de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Taxa (consulara și aferentă) pentru întocmirea dosarului pentru eliberarea duplicatului certificatului de stare civila, cu eliberarea certificatului respectiv constituie 40 Euro, și urmează a fi transferată la contul Consulatului General cu 5 zile înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC, Numele, Prenumele

NOTĂ: Achitarea poate fi efectuatăși în ziua depunerii actelor, la sediul Commerzbank Frankfurt, care se aflăîn apropierea Consulatului General.

ATENTIE:

 • Consulatul General atenționează asupra faptului că, solicitarea certificatului respectiv poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, setul de documente integral. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.
 • Eliberarea Certificatului va avea loc în aproximativ 5-6 saptamini din data depunerii setului de documente la Consulatul General, și poate fi recepționat prin poștă. În acest caz, solicitantul urmează să prezinte un plic marcat cu adresa destinatarului.
 • Consulatul General RECEPŢIONEAZĂ setul de documente doar de la cetăţenii Republicii Moldova domiciliaţi în Landurile (statele federale): Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Thüringen ale Republicii Federale Germania.
 • Cetățenii domiciliați în alte state federale pot să se adreseze pentru servicii consulare la secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova la Berlin (www.germania.mfa.md).

Modelele certificatelor de stare civilă

Certificat de naştere Certificat de naştere
Format: A5
Certificat de căsătorie Certificat de căsătorie
Format: A5
Certificat de divorţ Certificat de divorţ
Format: A5
Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui
Format: A5
Certificat de deces Certificat de deces
Format: A5
Certificat de adopţie Certificat de adopţie
Format: A5
Certificat de stabilire a paternităţii Certificat de stabilire a paternităţii
Format: A5