Consulatul General al Republicii Moldova la Frankfurt pe Main

Linkuri utile


Telefonul de urgență al Consulatului General al Republicii Moldova la Frankfurt: +4915736171123
La numărul de telefon respectiv se apelează exclusiv în cazuri excepționale cu caracter de urgență: accidente cu victime, decese, calamități naturale și alte situații de pericol sau cu caracter extraordinar.
La acest număr de telefon NU se furnizează informații consulare.

Centrul de Apel Airmoldova E-services Registru Chamber

Аcte de stare civilă

Duplicatele certificatelor de stare civilă (Informaţii generale)

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează cetăţenilor la solicitare şi au aceiaşi valoare juridică ca şi certificatele eliberate la momentul înregistrării actului de stare civilă. Duplicatele certificatelor de stare civilă, precum şi certificatele de stare civilă se eliberează pentru utilizare permanentă şi nu sînt pasibile de o oarecare reţinere (retragere), decît în cazurile expres stabilite de legislaţie.

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează în temeiul actului de stare civilă şi conţin în mod obligatoriu inscripţia “DUPLICAT”.

Duplicatul certificatului de stare civilă se eliberează în următoarele cazuri:

 • la deteriorarea certificatului;
 • la pierderea certificatului;
 • la solicitarea certificatului de model nou în legătură cu transcrierea acestuia în grafie latină.

Categoriile de solicitanţi

Duplicatele certificatelor de stare civilă se eliberează la solicitare:

 • titularului actului de stare civilă sau în cazuri excepţionale (argumentate în scris) rudelor de gradul I, pe linie dreaptă, ale acestuia;
 • membrilor familiei, rudelor decedatului sau altor persoane îndreptăţite – în cazul cînd titularul actului de stare civilă a decedat;
 • reprezentantului legal al minorului, persoanei limitate în capacitatea de exerciţiu sau declarate incapabilă prin hotărîrea instanţei judecătoreşti, părinţilor, tutorilor sau curatorilor, reprezentantului autorităţii tutelare;
 • reprezentantului contractual (împuternicit prin contract de mandat, procură).

Acte necesare eliberării DUPLICATELOR certificatelor de stare civilă

Pentru eliberarea duplicatului, solicitantul va prezenta PERSONAL la Consulatul General următoarele acte:

şi după caz:

 • dovada împuternicirii reprezentării
  (certificatul de naştere, în caz cînd se solicită eliberarea duplicatului certificatului de deces al rudei sale, pentru confirmarea gradului de rudenie; procura, contractul de mandat, legitimaţia de serviciu ce confirmă reprezentarea autorităţii tutelare sau a altui organ abilitat ş.a);
 • certificatele de stare civilă care fac dovada gradului de rudenie;
 • copia de pe actul de stare civilă eliberată de oficiul stare civilă respectiv, în cazul solicitării eliberării certificatului de stare civilă, actul căruia a fost înregistrat pe teritoriul autoproclamatei republicii transnistrene după anul 1992, dacă la întocmirea acestuia au fost respectate prevederile legislaţiei Republicii;
 • copia dosarului
  (de schimbare a numelui şi/sau prenumelui, de reconstituire, de rectificare, de completare, de anulare şi de întocmire ulterioară a actului de stare civilă) însoţit de copia actului de stare civilă respectiv, întocmit-de oficiul stare civilă după anul 1992, amplasat pe teritoriul autoproclamatei republici transnistrene, dacă acest dosar a fost organizat în conformitate cu prevederile legislaţiei Republicii Moldova;
 • bonul privind achitarea taxelor stabilite.

Taxa consulară pentru întocmirea dosarului pentru eliberarea duplicatului actului de stare civilă cu eliberarea certificatului respectiv constituie 30 Euro. Adăugător se încasează taxa pentru acoperirea cheltuielilor aferente în mărime de 10 Euro.
Suma totală de 40,00 Euro urmează a fi transferată pe următorul cont al Consulatului General înainte de depunerea actelor:

Generalkonsulat der Republik Moldau
Commerzbank Frankfurt
IBAN: DE77 5008 0000 0500 1225 00
BIC: DRES DE FF XXX
Verwendungszweck : SSC, Numele, Prenumele

ATENTIE:
Consulatul General roagă să se acorde o atenţie deosebită faptului că solicitarea certificatului respectiv poate fi acceptată spre examinare doar în cazul în care solicitantul prezintă, toate documentele necesare în acest scop, fără excepţie. Nu se admite transmiterea suplimentară, ulterioară, a documentelor lipsă prin intermediul poştei.

Modelele certificatelor de stare civilă

Certificat de naştere Certificat de naştere
Format: A5
Certificat de căsătorie Certificat de căsătorie
Format: A5
Certificat de divorţ Certificat de divorţ
Format: A5
Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui Certificat de schimbare numelui şi/sau prenumelui
Format: A5
Certificat de deces Certificat de deces
Format: A5
Certificat de adopţie Certificat de adopţie
Format: A5
Certificat de stabilire a paternităţii Certificat de stabilire a paternităţii
Format: A5